20″ Sheila Locs – Long Chunky Faux Locs

6,200.00

20″ Sheila Locs – Long Chunky Faux Locs